Politika e privatësisë

Përgjatë biznesit të vet, ORYX Grupa ALB Shpk., Rruga „Elbasanit“, Pallati poshte, Fakultetit Gjeologji Miniera (tani e tutje i referohet si ZUBAK GRUPA), grumbullon dhe proceson të dhënat personale në lidhje me klientët dhe përdoruesit e shërbimeve të saj (tani e tutje i referohemi si Subjektet e të Dhënave) dhe merr masa për t’u siguruar që përpunimi i të dhënave të tilla personale të jetë i ligjshëm, i drejtë dhe transparent.

Në këtë kontekst, ZUBAK GRUPA brenda kuptimit të Ligjit (EU) 679/16 fjalë për fjalë të dhënat tuaja personale si kontrollori dhe/ose përpunuesi dhe në këtë moment dëshirojmë t’ju informojmë, klientët dhe përdoruesit e shërbimeve tona, në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale të grumbulluara nga ZUBAK GRUPA si dhe për mënyrën si i përdorim ato.

Ju gjithashtu do të mësoni për të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave dhe si mund t’i ushtroni ato. Të dhënat grumbullohen, përpunohen dhe përdoren në përputhje me ligjet përkatëse për mbrojtjen e të dhënave si dhe me kërkesat e përdorura në këtë Politikë kanë kuptimin e përcaktuar në Ligjin (EU) 2016/679.

 1. Veçntitë e përgjithshme të ZUBAK GRUPA d.o.o. si Kontrollues dhe/ose Përpunues
  1. Detajet e identitetit dhe kontaktit: ORYX Grupa ALB Shpk., Rruga „Elbasanit“, Pallati poshte, Fakultetit Gjeologji Miniera, NUIS: L81813020J; www.zubakgrupa.hr, www.autozubak.hr, www.oryx-asistencija.hr, www.oryx-rent.hr, www.oryx-assistance.com, www.oryx-tehnicki.hr
  2. Detajet e kontaktit të Oficerit të Mbrojtjes së të Dhënave: e-mail: [email protected]
 2. Si i mbledhim të dhënat tuaja (bazat ligjore të përpunimit)?
  1. ZUBAK GRUPA mbledh të dhëna personale direkt nga ju në kohën e lidhjes dhe gjatë kryerjes së kontratave tona të ndërsjella dhe ndërmarrjes së aktiviteteve para kontraktore (oferta, pyetje, rezervime, kërkesa në lidhje me një porosi të produkteve ose shërbimeve, dërgimin e pyetjeve ose kërkesave në lidhje me produktet ose shërbimet tona ), ose bazuar në pëlqimin tuaj të dhënë përmes faqeve të internetit të ZUBAK GRUPA, si dhe në mënyrë indirekte kur dëshironi të blini dhe/ose përdorni produktet ose shërbimet tona përmes një ndërmjetësi ose agjenti, d.m.th. kur ju ushtroni të drejtat tuaja ose përdorni shërbimet tona ose blerjen ose produktet si pjesë e bashkëpunimit të biznesit ne ndjekim me partnerët tanë të biznesit, ose në ndonjë bazë tjetër ligjore. Për më tepër, ne mbledhim të dhëna personale në rastet kur i bën ato të disponueshme për ne, p.sh. si pjesë e regjistrimit tuaj si përdorues të shërbimeve tona ose krijimit të profilit tuaj në faqen tonë të internetit, si abonent i shërbimeve tona të asistencës ose përdorues i shërbimeve të tjera, duke plotësuar formularin përkatës ose duke dërguar postë elektronike, si dhe në raste të tjera të ngjashme kur ju vendosni të na jepni të dhëna të tilla.
  2. Përdorimi/blerja e shërbimeve dhe mallrave: Kur dëshironi të lidhni kontratë me ZUBAK GRUPA, ju bëni një kërkesë për një ofertë dhe një rezervim të shërbimeve dhe mallrave të ZUBAK GRUPA dhe në çdo rast tjetër kur jeni duke hyrë në një marrëdhënie kontraktuale ose afariste me ZUBAK GRUPA, do të na duhen të dhënat tuaja personale për t’ju siguruar shërbimin ose t’ju lejojmë të përdorni produktet ose shërbimet tona ashtu siç kërkohen nga ju, ose t’i përgjigjen kërkesës tuaj. Në kohën e bërjes së kërkesës suaj për shërbime ose produkte ose lidhjen e kontratës me ZUBAK GRUPA, do të informoheni për llojin dhe sasinë e të dhënave që ju kërkohen të na jepni për qëllimin e përmbushjes së kërkesës tuaj dhe hyrjes dhe kryerjes së kontrata (të dhënat personale që ne mbledhim për qëllimin e përcaktuar në këtë nën-pjesë mund të përfshijnë emrin tuaj të plotë, PIN, identitetin e kompanisë ose organizatës, adresën, telefonin, adresën e-mail, të dhënat e lejes së drejtimit, të dhënat e kartave të kreditit dhe çdo informacion tjetër që mund të jetë të jetë i domosdoshëm për qëllimet e marrëdhënies kontraktuale).
  3. Përdorimi i faqeve të internetit: Ju mund të shfletoni ose përdorni faqet tona të internetit www.zubakgrupa.hr, www.autozubak.hr, www.oryx- asistencija.hr, www.oryx-rent.hr, www.oryx-assistance.com, dhe www.oryx-tehnicki.hr në mënyrë anonime sepse në këtë rast nuk ka të dhëna që mund të ju identifikojnë si të natyrshme personi është mbledhur dhe nga ju nuk kërkohet të na siguroni të dhënat tuaja personale si një precedent kusht për të përdorur uebfaqen. Kur jeni duke përdorur një nga uebfaqet tona, ne mund të ruajmë të dhëna për arsye të ndryshme sigurie. Të dhëna të tilla mund të përfshijnë identitetin e ofruesit të shërbimit tuaj të internetit, uebfaqen që ofron një lidhje të përdorur nga ju për të arritur në faqen tonë të internetit, faqet e internetit që keni vizituar nga faqja jonë e internetit dhe adresën tuaj IP. Të dhëna të tilla mund të rezultojnë në identifikimin tuaj, megjithatë, ne nuk i përdorim ato për një qëllim të tillë. Ne përdorim të dhëna të tilla për qëllime statistikore herë pas here, por gjithashtu sigurojmë që çdo përdorues të mbetet anonim, kështu që ky person nuk është i identifikueshëm. Duke futur të dhënat tuaja personale në kutitë e përcaktuara brenda faqes së internetit, ju konfirmoni që i keni bërë vullnetarisht të dhënat tuaja personale në dispozicion dhe se i lejoni ato të përdoren për qëllimet për të cilat ato janë siguruar.
  4. Pëlqimi: ZUBAK GRUPA mund të kërkojë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale, qëllimi përfundimtar i të cilit nuk është një kusht precedent i kryerjes së një kontrate ose detyrimit ligjor të ZUBAK GRUPA ose i domosdoshëm për lidhjen dhe ekzekutimin e një kontrate ose është jo në interesin tuaj të ligjshëm (p.sh. për qëllime të marketingut, të ofroni produkte ose shërbime të reja, etj.). Ju mund ose nuk mund të jepni pëlqimin tuaj për një përpunim të tillë dhe, nëse jepet, ju mund ta tërhiqni atë në çdo kohë. Kërkesa jonë për pëlqimin tuaj duhet të jetë konciz, i kuptueshëm dhe lehtësisht i arritshëm, duke përdorur një gjuhë të qartë dhe të thjeshtë.
  5. Përpunimi në baza juridike, statutore ose shkaqe të tjera: Si person juridik, ZUBAK GRUPA i nënshtrohet detyrimeve ligjore dhe ligjore, të cilat mund të përfshijnë detyrimin për përpunimin e të dhënave me qëllim të kryerjes së detyrimeve ligjore dhe ligjore të ZUBAK GRUPA. Në këtë rast, ZUBAK GRUPA përpunon të dhënat tuaja personale në përputhje me rregulloret e tilla ligjore dhe statutore.
 3. Për çfarë qëllimesh i përpunojmë të dhënat tuaja?
  1.  Ne i përpunojmë të dhënat tuaja dhe i përdorim ato për qëllimet për të cilat ato mblidhen dhe për të kryer detyrimet ligjore ose ligjore të ZUBAK GRUPA, duke përfshirë por jo kufizuar në:
   a) Për të kryer një kontratë në të cilën ju jeni palë dhe për të ndërmarrë aktivitete para kontraktore me kërkesën tuaj (p.sh. rezervimin dhe marrjen me qira të automjeteve, etj.);
   b) Për qëllimet për të cilat keni dhënë pëlqimin tuaj (p.sh. me qëllim të ofrimit të shërbimeve ose produkteve të reja, anketimin e kënaqësisë së klientit me shërbime të tilla, etj.);
   c) Kur një përpunim i tillë kërkohet të jetë në përputhje me detyrimet ligjore dhe ligjore të ZUBAK GRUPA (p.sh. aktivitetet e kontabilitetit, dhënien e informacionit tuaj tek autoriteti kompetent nëse automjeti që përdorni po të jetë përfshirë në një shkelje, etj.); dhe
   d) Kur një përpunim i tillë është i nevojshëm për të mbrojtur interesat tuaja jetike.
 4. A i ndajmë të dhënat tuaja me palë të treta?
  1. Të dhënat që ne mbledhim nga dhe për ju mbeten në bazat e të dhënave të ZUBAK GRUPA. Të dhënat tuaja mund t’u jepen palëve të treta:
   a) Kur nga ne kërkohet me ligj ta bëjmë atë ose si përgjigje ndaj një procesi juridik ose kur kërkohet nga agjencitë kompetente të zbatimit të ligjit në lidhje me ndonjë proces gjyqësor, kundërvajtës, penal ose gjyqësor;
   b) Të mbrojmë të drejtat, privatësinë, sigurinë ose pronën tonë, dhe publikun;
   c) Të sigurojmë mbështetje administrative ose teknike me qëllim të lehtësimit të transaksioneve tona me ju (p.sh. me qira përmes një prej partnerëve tanë, të ofroni ndihmë përmes partnerëve tanë, etj.);
   d) Të analizojmë të dhënat tona, të kryejmë shërbime analitike të lëvizshme ose të mirëmbajtjes dhe të përmirësojmë shërbimet tona (subjekt i marrëveshjeve jo të zbulimit kur është e zbatueshme);
   e) Të kërkojmë ilaç dhe të përmbajmë çdo dëm që mund të na shkaktohet;
   f) Për të zbatuar ndonjë term të ndonjë kontrate ose marrëdhënie biznesi me ju ose termat dhe kushtet e faqes sonë të internetit (p.sh. të keni shërbimin ose riparimin e automjetit tuaj nga një prej partnerëve tanë, për të vepruar si një ndërmjetës për financimin e blerjes së shërbimeve ose produkteve tona përmes një kompani ose bankë lizingu, për të gjeneruar policën e sigurimit të automjeteve në rast se dëshironi të blini një automjet të regjistruar dhe të siguruar nga ne, etj);
   g) Për të përpunuar transaksione me zyrat tona të degëve, partnerët e biznesit, ndërmjetësit ose agjentët përmes të cilave ju rregulloni ose kërkoni produktet ose shërbimet tona; dhe
   h) Në çdo rast tjetër që i nënshtrohet pëlqimit tuaj.
  2. Të dhënat tuaja personale mund t’i transmetohen një personi tjetër juridik në rast se të gjithë ose një pjesë e ZUBAK GRUPA ose pasuritë e tij transferohen ose ndryshojnë pronarë ose riorganizohen ose bashkohen në një kompani tjetër.
  3. Ne mund t’i zbulojmë të dhënat tuaja personale tek ofruesit e shërbimeve të palëve të treta (të tilla si përpunuesit e pagesave me qëllim pagimin e mallrave dhe shërbimeve, ofruesit e postës elektronike që do t’ju dërgojnë me email me njoftimet tona në emër ose ofruesit e shërbimeve të klientit, kompanitë me qira ose bankat ne punojmë në lidhje me financimin e blerjes së produkteve ose shërbimeve tona). Ofruesit e tillë të shërbimeve mund të jenë të vendosur në një vend tjetër përveç vendit tuaj, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Këta ofrues të shërbimeve janë të detyruar me kontratë të mbrojnë konfidencialitetin dhe sigurinë e të dhënave tuaja. Sidoqoftë, të dhënat tuaja mund të jenë të disponueshme për autoritetet publike në përputhje me ligjet në fuqi.
  4. Kur të dhënat ndahen me palët e treta, ZUBAK GRUPA do t’u ndalojë palëve të tilla të treta të përdorin të dhënat tuaja personale për çfarëdo qëllimi tjetër përveç qëllimit të rënë dakord dhe do t’u imponojnë partnerëve të tij një detyrim të mbrojnë konfidencialitetin e të dhënave tuaja personale.
 5. Periudha e ruajtjes së të dhënave personale:
  1. Periudha e ruajtjes së të dhënave tuaja varet nga lloji/kategoria e të dhënave tuaja, qëllimi për të cilin ato sigurohen ose mblidhen, si dhe nga ligjet dhe detyrimet ligjore të cilave mund t’u nënshtrohet ZUBAK GRUPA. Ne i ruajmë të dhënat personale për aq kohë sa kërkohet nga ligji, përveç nëse përcaktohet ndryshe me ligj (p.sh. në lidhje me procedurat gjyqësore në pritje).
  2. Të dhënat në lidhje me detyrimet statuore dhe ligjore të ZUBAK GRUPA ruhen për kohën e përcaktuar me ligjet në fuqi – p.sh. detyrimi për ruajtjen dhe periudha e mbajtjes së faturave dhe dokumenteve të kontabilitetit (gjithashtu përmbajnë të dhënat tuaja) përcaktohen me Ligjin e Kontabilitetit.
  3. Nëse asnjë periudhë mbajtjeje nuk përcaktohet me ligje ose rregullore të tjera për të dhëna të caktuara, ato mbahen për një kohë të arsyeshme duke marrë parasysh kategorinë e të dhënave dhe qëllimin për të cilin janë mbledhur. Të dhënat e mbledhura për një qëllim të veçantë do të përdoren vetëm për atë qëllim dhe nuk do të ruhen më aktivisht pas një kohe të arsyeshme dhe pasi të jetë përmbushur qëllimi i tillë. Të dhënat anonime mund të vazhdojnë të përdoren për qëllime statistikore dhe marketing, arkivimi dhe qëllime të tjera analitike. Në kohën e sigurimit të të dhënave të tilla, do të informoheni për periudhën e mbajtjes dhe kriteret për përcaktimin e periudhës së mbajtjes së të dhënave të tilla.
 6. Të drejtat tuaja në respektimin e përpunimit të të dhënave
  1. Në lidhje me të gjitha të dhënat tuaja personale të ruajtura nga ne, ju keni të drejtën (i) për të hyrë në të dhënat tuaja personale; (ii) të korrigjojë ose plotësojë të dhënat tuaja; (iii) për të fshirë të dhënat tuaja; (iv) për të kufizuar përpunimin; dhe (v) kundërshtojnë përpunimin dhe kalimin e të dhënave dhe të paraqesin një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës (Agjencinë e Mbrojtjes së të Dhënave Personale) në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Kur përpunimi bazohet në pëlqimin, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë, efektive që nga data e tërheqjes suaj.
  2. Ju mund të paraqisni një kërkesë për të ushtruar të drejtat tuaja të përcaktuara në nënparagrafin e mëparshëm, duke përdorur detajet e kontaktit të mësipërm të Zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave. Në kërkesën tuaj, ju duhet të siguroni informacionin e nevojshëm në lidhje me ju, në mënyrë që ne t’i përgjigjemi kërkesës tuaj.
 7. A jeni të detyruar të na siguroni të dhënat tuaja personale?
  1. Nëse kërkoni një shërbim nga ZUBAK GRUPA ose bëni një kërkesë ose kërkoni një ofertë ose paraqisni një ankesë në lidhje me kontratën ose përmbushjen e saj, është e nevojshme që të na siguroni të dhënat tuaja personale që na nevojiten për t’ju identifikuar si përdorues të shërbimet tona dhe që eventualisht të lidhim dhe ekzekutojmë kontratën ose të trajtojmë kërkesën ose ankesën tuaj. Në një situatë të tillë, sigurimi i të dhënave tuaja personale është një detyrim ligjor dhe kontraktues që kërkohet të kryhet për të lidhur dhe kryerur kontratën ose për të trajtuar kërkesën ose ankesën tuaj.
 8. A përdoret procesi automatik i marrjes së vendimeve në ZUBAK GRUPA?
  1. ZUBAK GRUPA nuk përdor proces automatik vendim-marrjeje apo profilizim.
 9. Siguria online e të dhënave tuaja
  1.  Faqet në internet të ZUBAK GRUPA i mbrojnë të dhënat tuaja personale nga qasja, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar. Të dhënat mbi serverat ruhen në një mjedis të kontrolluar dhe të siguruar, të mbrojtur nga hyrja, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar.
 10. Cookies
  1. Uebfaqet tona www.zubakgrupa.hr, www.autozubak.hr, www.oryx-asistencija.hr, www.oryx-rent. hr, www.oryx-assistance.com dhe www.oryx-tehnicki.hr përdorin të ashtuquajturat cookie – skedarë teksti të vendosur në kompjuterin e përdoruesit nga serveri i përdorur nga përdoruesi. Skedarët gjenerohen kur shfletuesi në pajisjen e përdoruesit ngarkon një faqe në internet që po vizitoni, e cila më pas i dërgon të dhënat në shfletues dhe krijon një skedar teksti (cookie). Shfletuesi rikuperon skedarin dhe e dërgon atë në serverin e internetit (faqet, sites) kur përdoruesi rishikon atë.
  2. Cookies përdoren për funksionimin e të gjitha tipareve të faqes në internet dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe mund të jenë cookie të sesionit (këto ruhen vetëm kur jeni duke vizituar një faqe në internet) ose cookie të vazhdueshme (ato mbesin të ruajtura në kompjuterin e përdoruesit pas vizitës). www.zubakgrupa.hr, www.autozubak.hr, www.oryx-asistencija.hr, www.oryx-rent.hr, www.oryx-assistance.com dhe www.oryx-tehnicki.hr përdorin cookie të palëve të treta për të marrë informacion statistikor se si vizitohen dhe përdoren faqet e internetit tona. Të dhënat e mbledhura përfshijnë adresën IP të përdoruesit, të dhënat e shfletuesit, gjuhën dhe sistemin operativ, si dhe të dhëna të tjera standarde të mbledhura dhe analizuar vetëm në formë anonime dhe kolektive, përveç në rast të të dhënave të përdoruesit. Faqet e internetit të ZUBAK GRUPA nuk përmbajnë asnjë cookie që lejon të ekzekutohet ndonjë softuer ose virusi në kompjuterin tuaj.
  3. www.zubakgrupa.hr, www.autozubak.hr, www.oryx-asistencija.hr, www.oryx-rent.hr, www.oryx-assistance.com dhe www.oryx-tehnicki.hr përdorin Google Analytics dhe politika përkatëse për cookie e palëve të treta është në dispozicion në Google Analytics. Herë pas here mund të mbledhim të dhëna se si përdoruesit përdorin uebfaqet tona duke përdorur mjete të tjera të ngjashme me Google Analytics.
  4. Çaktivizimi i cookies. Nëse nuk jeni dakord me përdorimin e tyre, mund të pastroni (çaktivizoni) cookie-t në kompjuterin tuaj ose pajisjen celulare duke përdorur cilësimet e shfletuesit tuaj. Për informacion të mëtejshëm në lidhje me menaxhimin e cookie-t, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të shfletuesit që po përdorni ose www.allaboutcookies.org.
   Meqenëse cookies kanë për qëllim të përmirësojnë dhe lejojnë përdorimin e faqeve të internetit dhe proceset e tyre, ju lutem vini re se karakteristika të tilla mund të mos funksionojnë ose mund të funksionojnë ose të shfaqen ndryshe në shfletuesin tuaj nëse i çaktivizoni ose pastroni cookies.