Izjava o zaštiti privatnosti

ORYX BH d.o.o. Sarajevo, Sarajevo-centar, Sarajevo, ul. Kalmija Baruha broj 1. (dalje u tekstu: „ORYX“) u svrhu svoga poslovanja prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih korisnika usluga (dalje: ispitanik/ci) te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna.

U tom smislu ORYX u pogledu Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi EU 679/16 može imati ulogu voditelja i/ili izvršitelja obrade te Vas, korisnike usluga ORYX Assistance, ovom Izjavom želimo informirati o obradi Vaših osobnih podataka, koje podatke ORYX prikuplja i kako se oni upotrebljavaju.

Također ćete saznati i koja su Vaša prava u pogledu obrade podataka i kako ih možete ostvariti. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s propisima o zaštiti podataka, te pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi imaju značenje određeno Uredbom EU 2016/679.

 1. Osnovne informacije o ORYX GRUPA BH d.o.o. Sarajevo kao Voditelju i/ili izvršitelju obrade
  1. ORYX GRUPA BH d.o.o. Sarajevo, Sarajevo-centar, Sarajevo, ul. Kalmija Baruha broj 1., JIB: 4202234640000 označava društvo koja pruža tehničku pomoć na cesti odnosno asistenciju po komercijalnim nazivom i brandom „ORYX“ i/ili „ORYX Assistance“.
  2. ORYX je društvo u vlasništvu društva ZUBAK GRUPA d.o.o., Zagrebačka 117, 10 410 Velika Gorica, Hrvatska, te se kao takvo, sukladno Uredbi EU 2016/679, zajedno sa ZUBAK GRUPA-om d.o.o. smatra „grupom poduzetnika“ u kojem je ZUBAK GRUPA d.o.o. poduzetnik u vladajućem položaju.
  3. Kontakti:
   – Informacije: www.oryx-assistance.com
   – zaštita podataka: [email protected]
 2. Korištenje usluga i pravna osnova obrade
  1. ORYX-u će, kao neposrednom pružatelju usluge odnosno izvršitelju asistencije, Partner dostaviti Vaše podatke koje je prikupio prilikom sklapanja ugovora temeljem kojeg Vam pripadaju pogodnosti proizvoda ORYX Assistance. Pojam „Partner“ u smislu ove Izjave označava pravnu osobu koja može biti primjerice banka, osiguravajuća kuća te drugi pravni subjekti s kojima ste Vi kao korisnik u ugovornom odnosu, a temeljem kojeg imate pravo na proizvode asistencije. U slučaju Vaše potrebe za korištenjem usluga asistencije, ORYX će obraditi osobne podatke koje nam je Partner prethodno dostavio i/ili one koje nam dostavite Vi, a koji su nužni za pružanje usluge asistencije. Obrada tih podataka provodi se sukladno politici zaštite podataka te se ORYX obvezuje postupati sukladno pozitivnopravnim propisima o zaštiti obrade osobnih podataka.
  2. Prilikom korištenja pogodnosti proizvoda odnosno usluga asistencije, biti ćete obaviješteni da Vaši razgovori s kontaktnim centrom mogu biti snimljeni u svrhu internog praćenja komunikacije s Vama kao korisnicima, potom u svrhu pružanja pogodnosti proizvoda, poboljšanja kvalitete pružene usluge, rješavanja konkretnih prijavljenih događaja kao i možebitnih prigovora u vezi pogodnosti Vaših ugovorenih proizvoda.
  3. ORYX osobne podatke može prikupiti i neposredno od Vas samih, bez posredstva Partnera, i to prilikom Vaših upita i zahtjeva za ponudom, uslugom i/ili proizvodom ORYX-a te u svakom slučaju kad ulazite u ugovorni ili poslovni odnos s ORYX-om. Tada ćemo prikupiti Vaše osobne podatke kako bi Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga te ćete pritom biti obaviješteni koju vrstu podataka ste nam dužni pružiti, a sve u svrhu postupanja sukladno Vašem zahtjevu. Primjera radi, osobni podaci koji mogu biti prikupljeni u navedene svrhe mogu uključivati Vaše ime i prezime, identifikacijski broj, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o vozačkoj dozvoli te druge podatke sukladnom konkretnom ugovornom odnosu odnosno naravi proizvoda asistencije.
  4. Korištenje Internet stranice: Našu/e Internet stranice www.oryx-assistance.com možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme te podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.
  5. Privola: ORYX može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza ORYX-a ili nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije u vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.) Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste ju slobodni dati, te ju možete u svako vrijeme povući ako ste ju dali. Zahtjev za privolu mora Vam biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.
  6. Obrada na temelju pravnih, zakonskih ili drugih osnova: ORYX kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza ORYX-a. ORYX u tom slučaju svoju obvezu obrada Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.
 3. U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke?
  1. Vaše podatke obrađujemo i koristimo u svrhe u koje su isti prikupljeni, kao i radi izvršenja zakonskih ili pravnih obveza ORYX-a, što uključuje ali se ne ograničava na:
   a) svrhu izvršenja ugovora u kojem ste stranka i kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
   b) svrhu za koju ste dali privolu (npr. u svrhu nuđenja novih usluga ili proizvoda; i sl.);
   c) ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza ORYX-a (npr. dostava Vaših podataka nadležnom tijelu ako je vozilom koje ste koristili počinjen prekršaj i sl.);
   d) ako je obrada nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;
   e) fakturiranje, za interne analize i statistike, za ispitivanje Vašeg zadovoljstva pruženom asistencijom te za daljnju komunikaciju s Vama, kao korisnikom, u vezi pogodnosti ugovorenih proizvoda ORYX-a.
 4. Dijelimo li Vaše podatke s trećim stranama?
  1. Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazama ORYX-a. Vaši podaci se mogu dostaviti:
   a) poslovnim suradnicima/kooperantima ORYX-a, samo u svrhu ispunjenja svoje obveze prema Vama odnosno radi pružanja asistencije. Kooperantima se u tom slučaju dostavljaju samo oni podaci koji su nužni da bi se pružila Vama uredna i pravovremena usluga te su isti s njima dužni postupati kao sa povjerljivim informacijama;
   b) kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;
   c) radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine, te javnosti;
   d) za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim izvršiteljima računovodstvenih poslova, tiskari pri izradi kartica, izvršitelju usluge slanja obavijesti putem SMS-a i sl.) ili pak druge poslovne svrhe radi olakšavanja transakcija s vama (npr. za najam putem nekog od naših partnera);
   e) za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno);
   f) radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;
   g) radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama ili naših uvjeta i odredbi web-mjesta;
   h) radi obrade transakcije s našim podružnicama ili posrednicima i agencijama preko kojih ste ugovorili naše usluge;
   i) u drugim slučajevima uz Vaš pristanak.
  2. Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela društva ORYX-a ili njezine imovine drugom društvu.
  3. U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama ORYX će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.
 5. Razdoblje pohrane osobnih podataka:
  1. Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe ORYX. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).
  2. Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze ORYX-a pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. relevantni zakon koji regulira obvezu i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava ( na kojima se nalaze i Vaši podaci).
  3. Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci mogu se nastaviti koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.
 6. Vaša prava u pogledu obrade podataka
  1. U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo (i) pristupa osobnim podacima, (ii) ispravak ili dopune podataka ili (iii) brisanje ili (iv) ograničavanje obrade i (v) pravo na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka te pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu u vezi obrade osobnih podataka, sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko se obrada temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući takvu privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.
  2. Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke možete postaviti na gore navedene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka ili pisanim putem na adresu ORYX GRUPA BH d.o.o. Sarajevo, Kalmija Baruha 1, Sarajevo.
 7. Jeste li obvezi dati nam svoje osobne podatke ?
  1. Kada od ORYX-a zahtijevate pružanje usluga, postavljate zahtjev, tražite ponudu, ulažete određeni prigovor u svezi ugovora ili njegovog izvršenja nužno je da nam date svoje osobne podatke koji su potrebni za Vašu identifikaciju kao korisnika naših usluga i konačno za sklapanje i izvršenje ugovora te za rješenje vašeg zahtjeva ili prigovora. Stoga je u ovim situacijama davanje Vaših osobnih podataka zakonska i ugovorna obveza nužna za sklapanje i izvršenje ugovora te za rješavanje Vašeg zahtjeva ili prigovora.
 8. Postoji li kod ORYX-a automatizirano donošenje odluka ?
  1. Kod ORYX-a se ne primjenjuje automatizirano donošenje odluka niti se izrađuje Vaš profil.
 9. Sigurnost vaših osobnih podataka na Internetu
  1. Internetska stranica https://www.oryx-assistance.com štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci se na računalnim poslužiteljima pohranjuju u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.
 10. Primjena kolačića
  1.  Na internetskim stranicama https://www.oryx-assistance.com primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.
  2. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).
   Kolačićima trećih strana https://www.oryx-assistance.com koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku, osim ukoliko se radi o podacima korisnika. Internetske stranice ORYX-a ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.
  3. Stranice https://www.oryx-assistance.com služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.
  4. Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima možete potražiti na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org
   Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.