Politika privatnosti

ORYX grupa RS d.o.o. Beograd-stari grad, Terazije 8. (u daljem tekstu: “ORYX”) u cilju njenog poslovanja prikuplja i obrađuje lične podatke svojih korisnika usluga (dalje: subjekat/subjekti) i preduzima mere za preradu ličnih podataka zakonskih, pravednih i transparentnih.

U tom smislu ORYX u pogledu vaših ličnih podataka u skladu sa Propisom EU 679/16 može imati ulogu rukovodioca i/ili izvršitelja i ovom izjavom želimo da vas informišemo, korisnike ORYX usluga pomoći, o obradi vaših ličnih podataka, koje podatke ORYX prikuplja i kako ih koristi.

Takođe saznaćete koja su vaša prava u pogledu obrade podataka i načina na koji ih možete realizovati. Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka se izvode u skladu sa propisima za zaštitu podataka, a uslovi koji se koriste u ovoj izjavi imaju značenje navedeno u Propisu EU 2016/679.

 1. Osnovne infromacije o ORYX grupi RS d.o.o. Beograd, kao menadžer i/ili izvršilac obrade
  1. ORYX grupa RS d.o.o. Beograd-Stari grad, Terazije 8, Matični broj: 21393002, porezni broj: 110844355 je kompanija koja pruža tehničku pomoć na putu, pomoć po komercijalnom nazivu i brendu “ORYX” i/ili “ORYX pomoć”;
  2. ORYX je kompanija u vlasništvu kompanije ZUBAK GRUPA d.o.o., Zagrebačka 117, 10 410 Velika Gorica, Hrvatska, i kao takva, u skladu sa Propisom EU 2016/679, smatra se zajedno sa ZUBNOM grupom d.o.o. “grupa preduzetnika” u kojoj je ZUBAK GRUPA d.o.o. preduzimač u dominantnom položaju.
  3. Kontakti:
   – Informacije na: www.oryx-assistance.com
   – Zaštita podataka: [email protected]
 2. Korišćenje usluga i zakonskih osnova prerade
  1. Kao direktni snabdevač servisiranja ili usluga pomoći, Partner će obezbediti ORYX podatke koji su prikupljeni tokom zaključivanja ugovora na osnovu kog imate pravo na prednosti proizvoda ORYX pomoći. Termin “Partner” u smislu ove izjave znači pravno lice koje može da bude, na primer banka, osiguravajuća kompanija i drugi pravni subjekti sa kojima ste korisnik u ugovornom odnosu, na osnovu koje imate pravo na pružanje usluga pomoći. U slučaju vaše potrebe da koristite usluge pomoći, ORYX će obrađivati lične podatke koje nam je ranije pružio Partner i/ili one koje ste dobili od vas, što je neophodno za pružanje usluga pomoći. Obrada ovih podataka je izvršena u skladu sa smernicama za zaštitu podataka i ORYX koji se obavezuje da deluju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti lične obrade podataka.
  2. Kada se služite pogodnostima proizvoda ili uslugama pomoći, bićete obavešteni da vaši razgovori sa kontakt centrom mogu da se zapisuju u svrhu internog praćenja komunikacije sa vama kao kupcima, a zatim u cilju pružanja pogodnosti za proizvode, poboljšanja kvaliteta pružanih usluga, rešavanja posebnih prijavljenih slučaja i mogućih pritužbi, u vezi sa pogodnostima vaših ugovorenih proizvoda.
  3. ORYX može da prikuplja lične podatke direktno od vas, bez posredovanja Partnera, tokom vaših istraga i zahteva za ponudu, uslugu i/ili proizvod ORYX i u svakom slučaju kada uđete u ugovorni ili poslovni odnos sa ORYX. Nakon toga ćemo prikupiti vaše lične informacije da bismo vam pružili uslugu ili vam omogućili da koristite naše proizvode ili usluge, a vi ćete biti obavešteni o vrsti informacija koje je potrebno da nam pružite, sve u cilju pridržavanja vašeg zahteva. Na primer, lični podaci koji mogu da se prikupljaju u ove svrhe mogu da sadrže vaše ime, identifikacioni broj, ime kompanije ili organizacije, adresu, telefon, e-adresu, informacije o vozačkoj dozvoli i druge informacije u skladu sa specifičnim ugovornim odnosom ili prirodom proizvoda pomoći.
  4. Korišćenje Veb-sajta: Možete da pregledate i koristite naš Veb-sajt www.oryx-Assistance.com anonimno zato što se podaci ne prikupljaju, koji bi omogućili vašu identifikaciju kao pojedinca, a vi niste obavezni da nam pružite lične informacije kao uslov korišćenja Veb-sajta. Kada koristite naš Veb-sajt, možemo da skladištimo podatke iz različitih bezbednosnih razloga. Takve informacije mogu da obuhvataju ime vašeg dobavljača Internet usluga, Veb-sajta preko kog ste se povezali sa našim Veb-sajtom, Veb-sajtove koje ste posetili sa našeg Veb-sajta i vašu IP adresu. Te informacije mogu dovesti do identifikacije, ali ih ne koristimo za to. S vremena na vreme koristimo ove podatke u statističke svrhe, ali u isto vreme osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika tako da ta osoba ne može biti identifikovana. Unosom ličnih podataka u polja koja su obezbeđena u ovu svrhu na Veb-sajtu, potvrđujete da ste dobrovoljno učinili dostupnim vaše lične podatke i da dozvoljavate da se koriste u svrhe za koje su podaci obezbeđeni.
  5. Pristanak: ORYX vam takođe traži da pristajete na obradu vaših podataka za svrhu koja nije, po svojoj krajnjoj svrsi, uslov za obavljanje ugovora ili zakonska obaveza ORYX ili nije neophodan za zaključenje i izvršenje ugovora ili nije u vašem zakonskom interesu (npr.: u svrhu marketinških aktivnosti, nudeći nove proizvode i usluge, itd.). Niste obavezni da date saglasnost za takvu obradu, ali možete slobodno da je date, a možete i da je povučete u bilo kom trenutku ako ste je dali… Zahtev za pristanak mora vam biti predstavljen na taj način da se jasno može razlikovati od drugih pitanja, u razumljivom i lako pristupačnom obliku koristeći jasan i jednostavan jezik.
  6. Obrada na pravnom, ustavnom i drugom nivou: ORYX kao pravno lice podleže pravnim i zakonskim obavezama, što takođe može propisati obavezu za obradu podataka u cilju ispunjavanja zakonskih i pravnih obaveza ORYX. U tom slučaju, ORYX obavlja svoju obavezu da obrađuje vaše podatke na osnovu ovih pravnih i ustavnih propisa.
 3. U koje svrhe ćemo obraditi vaše podatke?
  1. Obrađujemo i koristimo vaše podatke u svrhe za koje su sakupljeni, kao i u cilju ispunjavanja zakonskih ili pravnih obaveza ORYX, koje obuhvata ali nije ograničeno na:
   a) svrhu izvršenja ugovora u kome ste vi strana i preduzimanje akcije na vaš zahtev pre zaključivanja ugovora;
   b) svrhu za koju ste dali svoj pristanak (npr. u svrhu pružanja novih usluga ili proizvoda; itd.);
   c) Ako je obrada neophodna kako bi se ispoštovale pravne i ustavne obaveze ORYX-a (npr. dostavljanje vaših podataka nadležnom autoritetu ako je vozilo koje ste koristili počinilo prekršaj, itd.);
   d) Ako je obrada neophodna da bi se zaštitili vaši ključni interesi;
   e) fakturisanja, za unutrašnju analizu i statistiku, da bismo ispitali vaše zadovoljstvo pruženim uslugama i da bismo dalje komunicirali sa vama, kao kupcem, u vezi sa prednostima ugovorenih ORYX proizvoda.
 4. Da li delimo vaše informacije sa trećim licima?
  1. Podaci koje smo prikupili od vas i o vama ostaju u ORYX bazama podataka. Vaši podaci mogu da se proslede:
   a) poslovnim saradnicima/podizvođačima ORYX, samo u cilju ispunjavanja obaveza prema vama ili pružanju pomoći. U tom slučaju, podizvođači su obezbeđeni samo sa onim podacima koji su neophodni da bi vam obezbedili uredan i pravovremeni servis i dužni su da ih tretiraju kao poverljive informacije;
   b) Kada je to naša obaveza prema zakonu ili u odgovoru na pravni postupak ili na zahtev nadležnih organa za sprovođenje zakona u vezi sa prekršnim, krivičnim ili sudskim postupcima;
   c) da zaštitimo svoja prava, privatnost, bezbednost ili imovinu, i javnost;
   d) za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našem računovodstvu, štamparijama kartica, dobavljaču SMS usluga, itd.) ili drugim poslovnim potrebama za olakšavanje transakcija sa vama (npr. za iznajmljivanje preko jednog od naših partnera);
   e) da bismo analizirali naše podatke, obavljali usluge mobilne analitike ili održali i poboljšali naše usluge (podležu ugovorima o poverljivosti, ako je primenljivo);
   f) u cilju traženja odgovarajućih pravnih lekova i ograničavanja štete koja se može naneti nama;
   g) da bismo primenili uslove bilo kog ugovora ili poslovnih odnosa sa vama ili našim uslovima i uslovima Veb-sajta;
   h) za obradu transakcija sa našim pomoćnicima ili posrednicima i agencijama kroz koje ste ugovarali naše usluge;
   i) u drugim slučajevima uz vaš pristanak.
  2. Lični podaci mogu da se prebace na drugi pravni subjekat u slučaju transfera, promene vlasništva, reorganizacije ili spajanja kompanije ili dela kompanije ORYX ili njegove imovine drugom preduzeću.
  3. U slučajevima razmene podataka sa trećim licima, ORYX će zabraniti tim stranama da koriste vaše lične podatke u svrhe osim onih dogovorenih i obavezaće poslovnog partnera da zadrži poverljivost ličnih podataka.
 5. Period skladištenja ličnih podataka
  1. Period skladištenja i zadržavanja podataka zavisi od tipa/kategorije podataka, namene za koju su prikupljeni i zakona ili pravnih obaveza kojima je ORYX podvrgnuta. Zadržavamo lične podatke onoliko koliko je propisano zakonom ili dokle god je to neophodno da bi tražena usluga bila obezbeđena ili za uslugu ili svrhu za koju ste dali saglasnost, osim ako je to drugačije određeno zakonom (npr. u vezi sa tekućim sudskim postupcima).
  2. Podaci koji se tiču ORYX ustavnih i pravnih obaveza su uskladišteni u periodu propisanim važećim zakonima – npr. važeći zakon kojim se uređuje obaveza i period zadržavanja faktura i računovodstvenih dokumenata (koji takođe sadrže vaše podatke).
  3. Podaci za koje zakoni ili drugi propisi ne propisuju period zadržavanja biće uskladišteni u razumnom periodu, uzimajući u obzir kategoriju podataka i svrhu prikupljanja. Podaci prikupljeni za određenu namenu će se koristiti samo u tu svrhu i više neće biti aktivno uskladišteni nakon što je došlo do odgovarajućeg vremenskog perioda i nakon ispunjavanja te svrhe. Anonimni podaci mogu i dalje da se koriste u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i druge analitičke namene. Prilikom obezbeđivanja ovih informacija bićete upoznati sa periodom zadržavanja ili kriterijumima po kojima je određen period zadržavanja podataka.
 6. Vaša prava za obradu podataka
  1. U odnosu na sve lične podatke koji su uskladišteni kod nas, imate pravo da (i) pristupate ličnim podacima, (ii) ispravljate ili dopunjujete podatke ili (iii) brišete ili (iv) ograničite obradu i (v) imate pravo prigovora za obradu i prenosivost podataka i pravo na podnošenje žalbe nadzornom autoritetu u vezi sa obradom ličnih podataka, u skladu sa primenljivim propisima o zaštiti ličnih podataka. Ako je obrada zasnovana na saglasnosti, imate pravo da povučete takav pristanak u bilo kom trenutku, sa delovanjem od datuma povlačenja saglasnosti.
  2. Zahtev za ostvarivanje vaših prava iz prethodne tačke možete podneti na gorenavedenim kontakt podačima službenika za zaštitu ličnih podataka ili u pisanoj formi na adresu ORYX grupa RS d.o.o. Beograd-stari grad, Terazije 8.
 7. Da li ste obavezni da nam date vaše lične podatke?
  1. Kada zahtevate pružanje usluga od ORYX-a, podnosite zahtev, zahtevate ponudu, podnosite određenu žalbu u vezi sa ugovorom ili njegovim izvršenjem, potrebno je da nam pružite lične podatke neophodne za vašu identifikaciju kao korisnika naših usluga i na kraju za zaključivanje i izvršenje ugovora da biste rešili vašu tužbu ili žalbu. Zbog toga, u ovim situacijama, obezbeđivanje vaših ličnih podataka je pravna i ugovorna obaveza neophodna za zaključak i izvršenje ugovora, za rešavanje vašeg zahteva ili žalbe.
 8.  Da li postoji automatizovana odluka u ORYX-u?
  1. ORYX ne koristi automatizovano donošenje odluka, niti kreira vaš profil.
 9. Bezbednost ličnih informacija na internetu
  1. Web lokacija https://www.oryx-Assistance.com štiti vaše lične informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Podaci se skladište na računarskim serverima u kontrolisanom, bezbednom okruženju, zaštićenom od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja.
 10. Korišćenje kolačića
  1. Na Veb-sajtu https://www.oryx-assistance.com koriste se takozvani kolačići – tekstualne datoteke na računaru korisnika Internet servera koji je koristio korisnik. Datoteke se kreiraju kada pregledač učita posećenu mrežnu destinaciju na korisnikovom uređaju, što zatim šalje podatke u pregledač i kreira tekstualnu datoteku (kolačić). Pregledač preuzima i šalje datoteku na odredišni server na mreži (mesto, stranicu) kada se korisnik vrati na njega.
  2. Kolačići se koriste za funkcionisanje svih funkcija Veb-sajta i bolje korisničko iskustvo pri radu, a mogu biti privremeni (uskladišteni samo tokom poseta Veb-sajtu) ili trajni (oni ostaju uskladišteni na korisnikovom računaru posle posete). Nezavisni kolačići https://www.oryx-Assistance.com koriste se za dobijanje statistike o saobraćaju i načinu korišćenja našeg Veb-sajta. Prikupljeni podaci obuhvataju IP adresu korisnika, podatke pregledača, jezik, operativni sistem i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku, osim ako se radi o korisničkim podacima. ORYX Veb-sajt ne sadrži kolačiće koji omogućavaju pokretanje programa ili instaliranje virusa na vaš računar.
  3. Veb-sajt Https://www.oryx-Assistance.com koristi Google Analytics statistiku, a možete pronaći i smernice za kolačiće treće strane na lokaciji Google Analytics. Povremeno možemo prikupljati informacije o načinu na koji korisnici koriste naš Veb-sajt koristeći druge alatke slične funkciji Google Analytics.
  4. Ako se ne slažete sa njihovim korišćenjem, možete lako da izbrišete (ili sprečite) kolačiće na računaru ili mobilnom uređaju koristeći postavke pregledača koji koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima možete pronaći na stranicama pregledača koji koristite ili na adresi www.allaboutcookies.org.
   Pošto je svrha kolačića da se poboljša i omogući korišćenje naših Veb-sajtova i njihovih procesa, imajte u vidu da tako što ćete sprečiti ili izbrisati kolačiće, možete onemogućiti ove funkcije ili ih dovesti do toga da oni rade i izgledaju drugačije u vašem pregledaču.