Политика за приватност

ORYX ГРУПА MKD дооел Скопје, бул. Партизански одреди 15а, Скопје, Северна Македонија (во понатамошен текст: „Оryx“) заради својата дејност собира и обработува лични податоци на своите корисници на услуги (понатаму: предмет (и)) и презема мерки да се направи обработкаta на личните податоци да биде законска, фер и транспарентна.

Во таа смисла, ORYX во однос на вашите лични податоци во согласност со Регулативата ЕУ 679/16 може да има улога на управител и / или извршител на обработка и со оваа изјава сакаме да ве информираме вас, корисниците на услугите за помош ORYX, за обработка на вашите лични податоци, какви податоци собира ORYX и како се користат тие.

Исто така, ќе откриете кои се вашите права во однос на обработката на податоците и како можете да ги реализирате. Собирањето, обработката и користењето на податоците се вршат во согласност со регулативите за заштита на податоците, а изразите употребени во оваа изјава го имаат значењето наведено во Регулативата ЕУ 2016/679.

 1. Основни информации за ORYX Група МКД дооел Скопје, како Менаџер и / или извршител на процеси
  1. ORYX ГРУПА МКД дооел Скопје, бул. Партизански одреди 15а, Скопје, ЕМБС: 7283806, е компанија која обезбедува техничка помош на патот, т.е., помош со трговско име и бренд „ORYX” и / или „ ORYX Assistance“;
  2. ORYX е компанија во сопственост на компанијата ЗУБАК ГРУПА д.о.о., Загребачка 117, 10 410 Велика Горица, Хрватска и како таква, во согласност со Регулативата на ЕУ 2016/679, се смета заедно со ЗУБАК ГРУПА д.о.о. како „група на претприемачи“ во која ЗУБАК ГРУПА д.о.о претпријатието е во доминантна позиција.
  3. Контакти:
   – Информации на: www.oryx-assistance.com
   – заштита на податоците: [email protected]
 2. Употреба на услуги и правна основа за обработка
  1. Како директен давател на услуга или давател на помош, Партнерот ќе му ги обезбеди на ORYX вашите податоци собрани за време на склучувањето на договорот, врз основа на кои имате право на придобивките од производот за помош ОRYX. Терминот „Партнер“ во смисла на оваа изјава значи правно лице што може да биде, на пример, банка, осигурителна компанија и други правни лица со кои сте корисник во договорна врска, врз основа на кое имате право до услугите за помош. Во случај да имате потреба да ги користите услугите за помош, ОRYX ќе ги обработува личните податоци што претходно сте ги доставиле од Партнерот и / или оние што ви ги даваме, кои се неопходни за понуда на услуги за помош. Обработката на овие податоци се врши во согласност со политиката за заштита на податоците и ОRYX се обврзува да постапи согласно позитивните законски регулативи за заштита на обработката на личните податоци.
  2. Кога ги користите придобивките од производот или услугите за помош, ќе бидете информирани дека вашите разговори со центарот за контакт можат да бидат снимени заради внатрешно следење на комуникацијата со вас како клиенти, а потоа за да се обезбедат придобивки од производот, да се подобри квалитетот на обезбедени услуги, решавање на специфични пријавени настани и можни поплаки. во врска со придобивките од вашите договорни производи.
  3. ORYX може да собира лични податоци директно од вас, без посредство на Партнерот, за време на вашите прашања и барања за понуда, услуга и / или производ на ОRYX и во секој случај кога склучувате договорна или деловна врска со ОRYX. Потоа ќе ги собереме вашите лични информации со цел да ви обезбедиме услуга или да ви овозможиме да ги користите нашите производи или услуги, и ќе бидете информирани за видот на информациите што се барат да ни ги дадете, сите со цел да го исполниме вашето барање. На пример, личните податоци што можат да се соберат за овие цели може да го содржат вашето име, идентификациски број, име на компанија или организација, адреса, телефон, е-пошта, информации за дозвола за возачот и други информации во согласност со специфичната договорна врска или природа на производот за помош.
  4. Користење на Веб- страницата :Можете да ја пребарувате и користите нашата веб-страница www.oryx-assistance.com анонимно затоа што не се собираат податоци што ќе овозможат идентификација како индивидуа, а вие не сте обврзани да ни ги доставувате вашите лични информации како услов за користење на страницата. Кога ја користите нашата веб-страница, ние можеме да чуваме податоци од различни безбедносни причини. Ваквите информации може да содржат име на вашиот давател на услуги на Интернет, веб-страница преку која се поврзавте со нашата веб-страница, веб-страниците што сте ги посетиле од нашата веб-страница и вашата IP адреса. Овие информации може да доведат до идентификација, но ние не ги користиме за да го сториме тоа. Од време на време ги користиме овие податоци за статистички цели, но во исто време обезбедуваме анонимизација на секој корисник за да не може да се идентификува тој индивидуа. Внесувајќи лични податоци во полињата предвидени за оваа намена на веб-страницата, потврдувате дека доброволно сте ги ставиле на располагање личните податоци и дека дозволувате да се користат за целта за која биле дадени податоците.
  5. Согласност: ОРИКС може исто така да побара од вас да се согласите за обработка на вашите податоци за цел што не е, според нејзината крајна цел, услов за извршување на договорот или законска обврска на ОРИКС или не е неопходна за склучување и извршување на договорот или не е во ваш легитимен интерес (на пр: заради маркетинг активности, нудење нови производи и услуги, итн.) Вие не сте обврзани да дадете согласност за ваква обработка, но вие сте слободни да ја дадете, и можете да ја повлечете во секое време, ако сте ја дале .. Барањето за согласност мора да ви биде презентирано на таков начин што може јасно да се разликува од другите теми, во разбирлива и лесно достапна форма користејќи јасен и едноставен јазик.
  6. Обработка на правна, законска или друга основа: ОRYX како правно лице подлежи на закони и законски обврски, кои исто така може да пропишат обврска за обработка на податоци заради исполнување на законите и законските обврски на ОRYX. Во тој случај, ОRYX ја извршува својата обврска да ги обработи вашите податоци врз основа на овие закони и законски прописи.
 3. За кои цели ги обработуваме вашите податоци?
  1. Ние ги обработуваме и користиме вашите податоци за целите за кои се собрани, како и за исполнување на законите или законските обврски на ОRYX, што вклучува, но не е ограничено на:а) целта на извршувањето на договорот на кој сте учесник и да преземете акција на ваше барање пред склучувањето на договорот;

   б) целта за која дадовте согласност (на пр. со цел да понудите нови услуги или производи; итн.);
   в) ако обработката е неопходна за да се исполнат законите и законските обврски на ОRYX (на пр. испорака на вашите податоци до надлежниот орган ако со возилото што сте го користеле сте сториле прекршок, итн.);

   г) ако преработката е неопходна за да ги заштити вашите клучни интереси;

   д) фактурирање, за внатрешна анализа и статистика, за да го испитаме вашето задоволството од дадената помош и дополнително да комуницирате со вас, како клиент, за придобивките од договорените производи ОRYX.

 4. Дали ги споделуваме вашите информации со трети страни?
  1. Податоците што ги собравме од вас и за вас остануваат во базата на податоци ORYX. Вашите податоци можат да бидат доставени ако:
   а) деловни соработници / подизведувачи на ORYX, само заради исполнување на својата обврска кон вас или давање помош. Во тој случај, на подизведувачите им се дадени само оние податоци што се неопходни за да ви овозможат уредна и навремена услуга и тие се должни да ги третираат како доверливи информации;
   б) кога тоа е наша обврска според законот или како одговор на правни постапки или по барање на надлежните институции за спроведување на законот во однос на прекршочна, кривична или судска постапка;
   в) да ги заштитиме нашите права, приватност, безбедност или имот, и јавноста;
   г) за административна или техничка поддршка (на пр. до нашите изведувачи за сметководство, печатачи за картички, давател на услуги за СМС, итн.) или други деловни цели за да ги олесниме трансакциите со вас (на пр. за изнајмување преку еден од нашите партнери);
   д) да ги анализираме нашите податоци, да спроведуваме мобилни услуги за аналитика или да ги одржуваме и подобриме нашите услуги (доколку е применливо договори за доверливост);
   ѓ) за да побараме соодветни правни лекови и да се ограничи штетата што може да ни биде нанесена;
   е) да ги спроведе условите за кој било договор или деловен однос со вас или нашите услови и услови на веб-страницата;
   ж) да обработувате трансакции со нашите подружници или посредници и агенции преку кои сте склучиле договори за нашите услуги;
   з) во други случаи со ваша согласност.
  2. Личните податоци можат да се пренесат на друго правно лице во случај на трансфер, промена на сопственост, реорганизација или спојување на компанијата или дел од компанијата ОRYX или неговите средства на друга компанија.
  3. Во случаи на споделување на податоци со трети страни, ORYX ќе им забрани на овие страни да ги користат вашите лични податоци за други цели освен оние што се договорени и ќе го обврзат деловниот партнер да ја задржи доверливоста на личните податоци.
 5. Период на чување на лични податоци
  1. Периодот на складирање и задржување на вашите податоци зависи од видот / категоријата на податоци, целта за кои биле собрани и законите или законските обврски на кои е подложен ORYX . Ние ги чуваме личните податоци онолку колку што е предвидено со закон или онолку колку што е потребно за да се обезбеди бараната услуга или услугата или целта за која сте дале согласност да се изврши, освен ако не е поинаку предвидено со закон (на пр. Во врска со со тековните судски постапки).
  2.  Податоците што се однесуваат на законите и законските обврски на ОRYX се чуваат за периодот пропишан со соодветните закони – на пр. релевантниот закон со кој се уредува обврската и периодот на задржување на фактурите и сметководствените документи (кои ги содржат и вашите податоци).
  3. Податоците за кои законите или другите прописи не пропишуваат период на задржување, се чуваат за разумен период, земајќи ја предвид категоријата на податоци и целта за која биле собрани. Податоците собрани за одредена намена ќе се користат само за таа намена и повеќе нема да бидат активно зачувани откако ќе помине разумен временски период и откако ќе се исполни таа цел. Анонимизираните податоци може да продолжат да се користат за статистички и маркетинг цели, архивирање и други аналитички цели. Кога ги давате овие информации, ќе се запознаете со периодот на задржување или критериумите со кои се одредува периодот на задржување на овие податоци.
 6. Вашите права во врска со обработка на податоци
  1. Во врска со сите ваши лични податоци зачувани кај нас, имате право да (i) пристап до лични податоци, (ii) да ги поправите или дополнете податоците или (iii) да ги избришете или (iv) да ја ограничите обработката и (v) правото на предмет на обработка и преносливост на податоците и право на поднесување тужба до органот за супервизија во врска со обработката на личните податоци, сите во согласност со важечките регулативи за заштита на личните податоци. Ако обработката се заснова на согласност, вие имате право да повлечете таква согласност во секое време, од денот на повлекување на согласноста.
  2. Можете да доставите барање за остварување на вашите права од претходната точка до горенаведените детали за контакт на службеникот за заштита на лични податоци или писмено на адресата Можете да доставите барање за остварување на вашите права од претходната точка до горенаведените детали за контакт на службеникот за заштита на лични податоци или писмено на адресата ORYX ГРУПА MKD дооел Скопје, бул. Партизански одреди 15а, Скопје, Северна Македонија.
 7. Дали сте должни да ни ги дадете вашите лични податоци?
  1. Кога ќе побарате услуги од ОRYX, да поднесете барање, да побарате понуда, да поднесете специфична жалба во врска со договорот или неговото извршување, неопходно е да ни ги доставите вашите лични податоци потребни за вашата идентификација како корисник на нашите услуги и за склучување и извршување на договорот за решавање на вашето барање или поплака. Затоа, во овие ситуации, обезбедувањето на вашите лични податоци е правна и договорна обврска неопходна за склучување и извршување на договорот, за решавање на вашето барање или поплака.
 8. Дали има автоматско одлучување во ОRYX?
  1. ORYX не користи автоматско донесување одлуки ниту пак создава ваш профил.
 9. Безбедност на вашите лични информации на Интернет
  1. Веб-страницата https://www.oryx-assistance.com ги штити вашите лични информации од неовластен пристап, употреба или откривање. Податоците се чуваат на компјутерски сервери во контролирана, безбедна околина, заштитени од неовластен пристап, употреба или откривање.
 10. Употреба на колачиња
  1. На веб-страницата https://www.oryx-assistance.com се користат таканаречените колачиња – текстуални датотеки поставени на компјутерот на корисникот од страна на Интернет-серверот што го користи корисникот. Датотеките се креираат кога прелистувачот ја вчитува посетата мрежна дестинација на уредот на корисникот, што потоа ги испраќа податоците до прелистувачот и создава текстуална датотека (колаче). Прелистувачот ја враќа и испраќа датотеката до серверот за мрежна дестинација (место, страница) кога корисникот ќе се врати на него.
  2. Колачињата се користат за функционирање на сите карактеристики на веб-страницата и подобро искуство на корисниците и можат да бидат привремени (се чуваат само за време на посетите на веб-страницата) или постојани (тие остануваат зачувани на компјутерот на корисникот по посетата). Колачињата од трети страни https://www.oryx-assistance.com се користат за да се добие статистика за сообраќајот и како да се користи нашата веб-страница. Собраните податоци вклучуваат IP адреса на корисникот, податоци за прелистувачи, јазик, оперативен систем и други стандардни податоци што се собираат и анализираат исклучиво во анонимна и масовна форма, освен ако не се кориснички податоци. Интернет-страниците на ОRYX не содржат колачиња што ви овозможуваат да извршите програми или да инсталирате вируси на вашиот компјутер.
  3.  Веб-страницата https://www.oryx-assistance.com користи статистика на Google Analytics и може да најдете политики за колачиња од трети страни на Google Analytics. Можеби повремено собираме информации за тоа како корисниците ја користат нашата веб-страница користејќи други алатки слични на Google Analytics.
  4. Ако не се согласувате со нивната употреба, можете лесно да ги избришете (или спречите) колачињата на вашиот компјутер или мобилен уред користејќи ги поставките на прелистувачот што го користите. Повеќе информации за управувањето со колачињата може да се најдат на страниците на прелистувачот што го користите или на www.allaboutcookies.org. Бидејќи целта на колачињата е да се подобри и овозможи користење на нашите веб-страници и нивните процеси, ве молиме имајте предвид дека со спречување или бришење колачиња, можете да ги оневозможите овие карактеристики или да предизвикате нивната работа и изглед да изгледат поинаку во вашиот прелистувач.